ALIANCE PRO ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST

 

Aliance pro zdravotní gramotnost (dále jen Aliance) je dobrovolné uskupení lékařů, zdravotnických zařízení, učitelů, škol, výzkumných pracovníků, pracovníků médií i veřejné správy, pacientů a dalších občanů, organizací a institucí. Aliance je společenství všech, kteří si uvědomují hodnotu zdraví pro jedince i pro společnost a vnímají zdravotní gramotnost jako významnou determinantu zdraví a nezbytnou součást kultury ve 21. století.

Koordinátorem Aliance a její administrativní základnou je Ústav pro zdravotní gramotnost, který poskytuje základní informace prostřednictvím své internetové stránky (www.uzg.cz), věnuje se výzkumu i hodnocení a podle potřeby svolává semináře a konference.

Základním posláním Aliance je rozvíjet komunikaci mezi občany a pracovníky veřejné správy, mezi pacienty a pracovníky ve zdravotnictví i mezi všemi, kteří se snaží společně vymezovat hlavní problémy v oblasti zdravotní gramotnosti a nacházet užitečná východiska.

Aliance usiluje o rozšiřování informací o zdravotní gramotnosti a o posilování role zdravotní gramotnosti v péči o zdraví. Shromažďuje a zprostředkovává získávané poznatky i příklady dobré praxe a na seminářích i konferencích bilancuje dosahované výsledky. V oblasti výzkumu a hodnocení Aliance poukazuje na příznivý vliv zdravotní gramotnosti na zdraví lidí a životní pohodu i na ekonomický přínos zdravého sociálního prostředí.

Aliance vítá všechny dotazy, podněty, připomínky i návrhy, které se týkají zdravotní gramotnosti, Aliance i Ústavu pro zdravotní gramotnost. K základním principům práce Aliance patří otevřenost, vnímavost, snaha pomoci, respekt k různorodosti názorů, dobrá informovanost a citlivé hledání východisek.

Zájemci o činnost Aliance se mohou přihlásit* na tomto odkaze: https://goo.gl/forms/DM0R56nVWwiSXmoM2

Prostřednictvím emailu budete informováni o našich záměrech a vyzváni k diskusi o budoucím směřování Aliance.

 


*Vyplněním a odesláním formuláře na stránkách www.uzg.cz v sekci Aliance, souhlasím se zpracováním osobních údajů  podle zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) pro účely činnosti Aliance pro zdravotní gramotnost. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona zpracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám, za účelem činnosti Aliance pro zdravotní gramotnost. Souhlasím s tím, aby Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú. zpracovával mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání činnosti výše uvedené Aliance pro zdravotní gramotnost. Kontakty nebudou nijak použity pro jakékoliv marketingové, či jinak komerčně zaměřené aktivity, které nesouvisejí s činností Aliance pro zdravotní gramotnost. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.


 

ČLENOVÉ ALIANCE (k 26. 4. 2017)

Institucionální členství:

MUDr., Mgr. Petr Struk; Ústav pro zdravotní gramotnost z.ú.

PhDr. Zdeněk Kučera; Ústav pro zdravotní gramotnost z.ú.

prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.; Ústav pro zdravotní gramotnost z.ú.

Ing. Petr Švec; Národní síť Zdravých měst ČR

Mgr. Marta Vacková; RUAH o.p.s.

MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.; Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.; Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

PaedDr. Lenka Kubrichtová; KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.; Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Iva Málková; STOB

Josef Šilhavík; Středisko vědeckých informací - lékařská knihovna, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Ing. Marta Krejčíčková; MAS Rozkvět, z.s.

MVDr. Kateřina Janovská; Národní síť podpory zdraví, z.s.

Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

MUDr. Markéta Pfeiferová; Mladí praktici, z.s.

 

Individuální členství:

Mgr. Ivana Dvořáková

Mgr. Lenka Maixnerová

PhDr. Hana Janečková, PhD.

Bc. Nora Veselá

Ing. Rudolf Vondřich

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.

Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.

MUDr. Jozef KRÁL

Ing. Martin Doležal

MUDr. Markéta Pfeiferová

Ing. Iveta Ksandrová

Ing. Eva Šenková